Krachtplan als oplossingsrichting

Ouders van thuiszittende-, of met thuiszitten bedreigde kinderen, vragen ons te ondersteunen. Wij komen dan in aanraking met de geschiedenis van de schoolgang van hun kind, eventueel aangevuld met alle gebeurtenissen en interacties met jeugdzorg, justitie, psychologische- en (ortho-)pedagogische hulp, medische gezondheid, enz. Een kluwe van interacties waar broodnodig samenhang en perspectief in moet worden geboden.

Ziehier het motief voor ACT! een methodiek te construeren, waarmee:

 • perspectief wordt ontwikkeld voor betreffend kind
 • met dat perspectief ook samenhang wordt georganiseerd voor vaak meerdere professionals van dienstverlenende en voorschrijvende instanties
 • ouders en gezin functioneel worden bekrachtigd in eigen hun rol en bijdrage aan onderhoudsplicht en welzijn van hun kind(eren)

Met een Krachtplan:

 • wordt verleden, heden en toekomstperspectief in verband gebracht
 • worden criteria voor passendheid voor maatwerk van een specifiek kind opgesteld
 • worden scenario’s uitgeschreven die recht doen aan de opgestelde criteria
 • en vormt zo de beïnvloedingsbrug tussen ouders en instanties

Typische inhoudsopgave Krachtplan:

 • Aanleiding
 • Doelen Krachtplan
 • Korte historie
 • Wie is de thuiszitter?
 • Actuele situatie thuiszitter & ouders & gezin
 • Noodzaak tot maatwerk
 • Normen voor Passende Onderwijs Constructie
 • Onwenselijke scenario’s
 • Wenselijke scenario’s
 • Te betrekken personen/organisaties
 • Bekostiging
 • Bijlagen, waaronder: Passend Onderwijs Constructie-model

Kosten

Een thuiszitterssituatie is per definitie complex (anders was het niet zover gekomen). Het oplossen ervan vraagt om zorgvuldigheid en professionele overstijging. Dat is voor iedere betrokken partij erg lastig, vanwege de inhoudelijke en vaak emotionele betrokkenheid. ACT! biedt ondersteuning op twee verschillende niveau’s:

1. Ouders/hulpverlening/ betrokkenen betalen een eenmalige bijdrage van €360 (gebaseerd op 8 uur x €45 tegen 0% BTW). Daarvoor wordt verricht:

 • bestudering historische ontwikkeling van de casus
 • het opstellen van het Krachtplan
 • een eerste ronde bellen van sleutelpersonen t.b.v. draagvlak
 • sturend voorzitten van een interdisciplinair overleg
 • tijdelijk regievoering in de casus

2. Ouders/hulpverlening/ betrokkenen betalen een uurtarief van € 25 voor afstandsondersteuning en blijven zelf regiehouder. Hiervoor wordt geboden:

 • het beschikbaar stellen van een werkdocument ‘concept Krachtplan’
 • verdieping en verrijking van het plan op basis van professionele inzichten en kennis, vanuit diepgaande betrokkenheid

*Opmerking:

Het interdisciplinaire overleg eindigt in een commitment over operationaliseren van een scenario. Dat proces met vaak meerdere partijen vraagt om coördinatie. Wij van ACT! bieden aan dit proces ‘partij-onafhankelijk’ te coördineren tegen marktconforme tarieven.

Geïnteresseerd? Bel Indi Hondema (0622559930‬) of Hans Pollen (0638180921)