Inleiding

ACT!-Academie richt zich op professionaliseren van professionals, het empoweren van ouders van kinderen die dreigen uit te vallen of (langdurig) thuiszitten en de systeemwerelden waarbinnen zij functioneren.

Professionals

Op deze pagina zoomen wij in op de doelgroep professionals, hun organisaties en de beroepsgroepen die gerelateerd zijn aan schooluitval en als gevolg daarvan het thuiszitten van leerplichtige kinderen. Professionalisering is één van onze bijdragen aan het verkrijgen van meer inclusief onderwijs.

Voor het verkrijgen van meer inclusief onderwijs zijn aanpalende sectoren en beroepsgroepen noodzakelijk: passende jeugd-en gezinszorg, ambtenaren van gemeentes die daartoe lokaal beleid uitvoeren, leerplichtambtenaren, Veilig Thuis-medewerkers, (zelfstandig) professionals in de (ortho)pedagogische en psychologische hulpverlening, advocaten, kinderbescherming en meer. Zij allen beschikken over eigen ‘kijkbrillen’, werktheorieën en achterliggen (wetenschappelijke) kennisdomeinen. Zij allen beroepen zich in hun handelen op de diverse wetten – ontwikkeld op diverse ministeries – die allemaal één doel gemeenschappelijk hebben: het zekeren van ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden van een kind. Het handelen van professionals is daarmee ‘systeem legitiem’. Zeker ook wanneer deze legitimiteit omgezet is binnen protocollen die door de beroepsgroepen en organisaties zijn vastgelegd: ‘zo dienen onze professionals te handelen in die en deze situaties’.

Professioneel handelen in een ambigue praktijk

ACT!-Academie zoekt naast de systeem legitimiteit (protocollen) naar professie inhoudelijke legitimiteit die in complexe thuiszitsituaties om effectief te kunnen zijn. Alle schooluitval en thuiszitcasuïstiek is uniek in ontstaansgeschiedenis, zwaarte, doorlooptijd, oplossingsrichting enz. Er zijn ook heel veel tegenstrijdige krachten die functioneren. Daar valt niet één protocol voor te schrijven die het handelen van de professionals direct richting geeft. Ethische richtlijnen, waaronder de internationale rechten van het kind, zijn vaak te algemeen. Daarom: met de ‘omgekeerde toets‘ is er een redenering ontwikkeld waarmee situatie specifiek juridisch houdbare beslissingen kunnen worden genomen. Situatie specifieke beslissingen worden ook altijd ethisch getoetst door de beslisser zelf en zijn/haar omgeving.

Kernwaarden professionaliteit

Handelen in de praktijkcasuïstiek op basis van wetgeving, én werkprotocollen én eigen werktheorieën helpen kernwaarden daartussen de verbinding te leggen. In al onze cursussen en trainingen hanteert de ACT!-Academie de volgende kernwaarden voor professionaliteit:

  • Professionals onderbouwen hun werkwijzen en verantwoorden zich over hun handelingswijzen
  • Elke professionele beslissing kent een expliciete ethische afweging
  • Professionals werken samen met andere professionals en staan open voor andere inzichten
  • Professionals leren van elkaar
  • Dienstverlening aan kind staat centraal, volwassenen creëren gezamenlijk de voorwaarden voor ontwikkeling van het kind
  • Professionals benaderen ouders van kinderen als educatieve – en zorgpartners