• Home
  • Overzicht trainingen Cursusjaar 2020-2021

Overzicht trainingen Cursusjaar 2020-2021

De ACT!-Academie heeft een cursorisch aanbod ontwikkeld dat specifiek gericht is op het voorkomen van voortijdig schoolverlaters en oplossen van de thuiszitterscasussen. Uniek in Nederland!

Online cursus

Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar:

  • Trainingen voor leerlingen
  • Empowerment van ouders van kinderen die thuis (dreigen te) zitten
  • Professionalisering voor professionals van instellingen. Zie deze pagina voor onze achterliggende visie op professionaliteit

Opmerkingen:

  • Conform de ACT!-missie zijn doelgroepen ouders en professionals in één regio met de trainingen beter in staat bij voorkomende casuïstiek in gemeenschappelijkheid problemen te voorkomen en op te lossen. Deze Masterclass vindt daardoor doorgang bij een samenstelling van minimaal 12 personen van minimaal 4 organisaties, waarbij (voor de hand liggend) gemeenten en/of SWV’s opdrachtgever zijn.
  • De andere losse modules van de Masterclass kunnen wel door afzonderlijke lokale, regionale en landelijke organisaties worden ingekocht. Zie daarvoor het overzicht van het ACT!-trainingsaanbod.
  • Daarnaast kunnen trainingen op maat worden georganiseerd. Onderstaand aanbod is daardoor tevens als ‘in company training’ en in andere combinatie-mogelijkheden in te kopen. Neem svp contact met ons op: info@adviescentrumthuiszitters (Hans Pollen; 0638180921).

Tevens heeft ACT! specifieke diensten ontwikkeld: met unieke scenario’s en oplossingsgerichte methodische aanpakken begeleiden wij u per casus en/of beleidsmatig ingebed naar daadwerkelijke afname van het probleem in kwalitatieve en kwantitatieve zin.

Activiteit Doelgroep Prijs p.p
Masterclass Professionals & thuiszitproblematiek

Over interorganisatorische dienstverlening & horizontaal samenwerken binnen één regio

Betrokken bestuurders, directies, beslissers binnen onderwijs, gemeente en zorg

Minimaal 12 personen van 4 organisaties

€750

Verdiepingstraining over het Passende Onderwijs Constructie-model Onderwijskundig verantwoordelijken scholen €150
Training ‘Wat kinderen ons vertellen’ Ouders/opvoeders, leerkrachten, (ortho)-pedagogen, andere belangstellenden

1 dagdeel training

2 dagdelen training

€160

€297

Training ‘Aan Handelingsverlegenheid voorbij’ Bestuurders, directies en medewerkers van scholen, LPA, zorgverleners, SWV-professionals €125
Maatjestraining ‘Empowerment voor ouders van thuiszitters’ Ouders/verzorgers van voorheen thuiszittende kinderen & belangstellenden €190