Inclusief handelen is een complexe benadering in het educatieve en sociale domein dat ertoe bijdraagt dat kinderen en jongeren in een begeleid ontwikkelingsperspectief blijven verkeren. Voorkomen van uitsluiting en teruggeleiding naar begeleide ontwikkelingssituaties vormen twee zijden van dezelfde medaille.

Bij complexe situaties, waarin (ondermeer ook) tegengestelde belangen heersen, is het zoeken naar ‘makkelijke oplossingen’ een veel gekozen weg. Maar ‘jumping to solutions’ hebben slechts korte tijd een beperkte of juist trauma verwerkende werking.

Van belang is daarom een goede kennisbasis te ontwikkelen omtrent zowel het kind zelf, het leefklimaat van het kind, de peergroups waarin het kind verkeert en de diverse professionele benaderingen die – mogelijk aangevuld op eigen professie – kunnen bijdragen aan het actief includeren.

Er bestaan een reeks mogelijkheden om aan aanvullende kennis te komen:

  • Oproepen van eerdere kennis en ervaringen
  • Lezen van praktische vakliteratuur en onderliggende principes
  • Het verrichten van onderzoek

Act-Inclusief:

  • biedt begeleiding bij het verrichten van praktijk gericht onderzoek
  • verricht zelf onderzoek op casus- en stelselniveau

Onderzoeksagenda 2021-2022: