Ons magazine ACT!NOW is gericht op een breed lezerspubliek inzake voortijdig schooluitval en thuiszitters. Wij brengen het magazine uit zodra we voldoende artikelen hebben. De eerste nummers werden door onze eigen redactie geschreven. Ze reflecteren onze uitvoeringspraktijk. In ons laatste nummer kondigen wij een verandering van kopt-strategie aan: wij gaan meer en meer op zoek naar jullie verhalen. Wat blijft is onze kritische belichtingen. U kunt zich (vooralsnog) gratis abonneren. Abonnees komen uit diverse betrokken echelons: ouders en ervaringsdeskundigen, min. Zorg en Welzijn, min. OCW, directies en leraren in het PO, VO en MBO, leidinggevenden en zorgvelerleners uit zorginstellingen, aanpalende belangenorganisaties, ambtenaren verantwoordelijk voor onderwijs-/zorgbeleid, wetenschappelijke bijdragers en aanbieders van aanvullende diensten die terugkeer naar ontwikkelingstrajecten van kinderen en hun gezin weer mogelijk maken.

Hieronder de reeds uitgebrachte nummers. Klik op het pijltjes icoon voor schermvullende weergave.

Ons vierde nummer (2020) kent twee themakatern en andere onderwerpen:

  • Thema katern 1: Ouders & Thuiszitten
  • Thema Katern 2: Complexiteit in Thuiszitcasuïstiek
  • Multi Helix benadering
  • Oproep om copy te leveren volgend nummer

In ons derde nummer (2019) vindt u onderwerpen als: Themakatern: Hoogbegaafdheid en Thuiszitters; Passend Onderwijs; Professionalisering; Legal Abuse Syndrone. Onze insteek: ontmythologiseren en zeggen waar het op staat.

Ons tweede nummer in 2018. Trots en vol verwachting over uw feedback over de Present Child Methode, de Omgekeerde Toets, het ACT-Academie trainingsaanbod, de Amsterdamse Plus, en veel meer!

Ons eerste nummer voorjaar 2017! Boordevol leesvoer voor verschillend lezerspubliek…

Het nulnummer van ons magazine is gereed en bevat uitgebreide informatie over het ACT! zelf.