Cijfers De schattingen over thuiszitters komen uit op ongeveer 15.000 (op moment van schrijven, 2017). Zie onderstaand plaatje (met dank aan Autipassendonderwijs Utrecht):

In dit artikel vat Autipassend Onderwijs Utrecht de (niet erg optimistische stemmende) stand van zaken nog eens samen.

Ervaringsverhalen Er zijn reeds vele casussen van thuiszitters beschreven. Hier een korte bloemlezing.

  • Van Miep Ziek naar Miep op Maat klik hier – een uitstekend rapport met vele suggesties
  • Interview met een thuiszitter klik hier

De politieke context De thuiszittersproblematiek is in de loop van de afgelopen 3 jaar (we schrijven 2017) steeds meer naar voren gekomen. Waarom? De wet Passend Onderwijs zou een verbetering moeten geven. Het vertrouwen in deze wet is uitzonderlijk laag (3%). Scholen wijzen op de enorme werkdruk. Vrijstelling van de leerplicht wordt te snel als een uitweg gezien. Maar het is geen echte uitweg, want het kind krijgt geen onderwijs meer. Ook zijn er positieve ontwikkelingen aan te wijzen. Er wordt meer samengewerkt en de signalering neemt toe.

Scheiding zorg en onderwijs Kinderen die tussen wal en schip vallen komen vaak terecht in zogenaamde tussenvoorzieningen. Daar kunnen ze op adem komen en zich oriënteren op een hernieuwde start op school. Althans zo wordt het vertekld. Het probleem is echter, dat wanneer er zorg wordt verleend, er geen onderwijs meer mogelijk is en omgekeerd.  Althans dat denkt men. Deze spagaat is inmiddels opgemerkt in politiek Den Haag als ongewenst. Er wordt hard gewerkt aan oplossingen, zeggen ze. Juist de combinatie van zorg en onderwijs biedt soelaas voor deze kinderen.

Leerplichtwet Deze wet hindert zondermeer de voortgang van het Passend Onderwijs, naar onze mening. Ouders worden zonder een goede analyse van het probleem richting strafrecht gedwongen. Ondertussen blijven adequate oplossingen uit. Scholen leunen achterover. Een schrijnend probleem.

Maatwerk Verreweg de beste oplossing voor de meeste thuiszitters is een individueel leerplan. Dat houdt in: een eigen leerprogramma, met een rijke leercontext, extra deskundige begeleiding, al dan niet in een combinatie van school, thuis en eventuele andere locatie (dagopvang bv.). Dit vereist deskundigheid buiten de gebaande paden. Die deskundigheid is er wel degelijk, maar wordt nog veel te weinig aangesproken. Ook geld is aanwezig, dus gebrek daaraan kan nooit een argument zijn. Voor de meeste scholen en Samenwerkingsverbanden houdt de flexibiliteit bij de buitendeur op. Wij werken aan perspectiefvolle alternatieven. Een goed netwerk is alles!

Oprichting nieuwe scholen Er zijn vele honderden lokale initiatieven voor vernieuwende onderwijsconcepten. Meestal zijn deze bij uitstek geschikt voor thuiszitters. Op deze scholen worden kinderen voor vol aangezien. Er is meer individuele vrijheid om het eigen leerpad in te vullen. Helaas verstrikt een web van regels en beperkingen deze initiatieven nog te veel. Werk aan de winkel om deze op te ruimen!

Filmpje: 8 Vragen van Katinka Slump aan Sander Dekker