Als gevolg van de Europese wetgeving inzake privacy conformeert ACT! zich aan eigen hieronder vermeld statement.

 

 

Doel

Het doel van ACT! is het terugdringen van thuiszitterscasussen door pro-actie en curatie op casus en (regelgevende) voorwaardenstructuur, professionalisering van professionals en empowerment van ouder(s)groepen van met thuiszitten bedreigde kinderen en hun teruggeleiding naar educatieve trajecten. Met deze doelstelling is ACT! een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Activiteiten die worden georganiseerd dienen echter kostendekkend te worden uitgevoerd. ACT! hanteert derhalve voor dienstverlening aan organisaties marktconforme tarieven en voor ouders een eigen bijdrage.

De noodzaak tot vernetwerking

Het welslagen van bovengenoemde doelstelling is afhankelijk van de maatschappelijk samenwerkende kracht van vele personen, belangengroepen en organisaties. Dat brengt met zich mee dat ACT! haar missie slechts kan realiseren door vernetwerking, waarvoor het registreren van contactgegevens essentieel is. Deze contactgegevens dienen het communiceren, ze voeren de basis voor transacties, en ze dienen de (regionale) contactlegging tussen partijen.

Analyses

Aanvullende gegevens dienen voor het op maat brengen van trainingen, het doorslaggevend adviseren en begeleiden bij thuiszitcasussen (historie casus en betrokken personen en instanties) en het doen van geanonimiseerde analyses m.b.t. onderbouwing van oorzaken bij het ontstaan, de mechanismen bij voortzetting van steeds langdurend wordende casussen en de mogelijkheden voor het oplossen van deze casussen.

Statement

ACT! gebruikt aldus de aan haar verstrekte gegevens of zelf verworven persoonsgegevens – uit directe contactlegging met personen en/of openbare internet data – uitsluitend voor gebruik conform bovenbeschreven doelstelling en analyses. Persoonsgegevens worden niet uitgewisseld. Mocht er aanleiding zijn om gegevens uit te wisselen, dan zullen betrokkenen daarop worden bevraagd en zal conform het antwoord worden gehandeld. In geen geval worden persoonsgegevens ‘verkocht’ (of vergelijkbaar) voor het generen van inkomsten.