Doelgroep
 • Operationele professionals die in één regio participeren in MDO’s, Doorzettafels, Thuiszitterstafels, of vergelijkbaar
 • Opleidingsverantwoordelijken binnen school, zorgconsulenten, LPA’s, Onderwijsconsulenten, Gedragswerk-adviseurs, of vergelijkbaar
 • MBOplus-niveau
Omschrijving

Multi Disciplinaire Overleggen zijn ontmoetingsmomenten in een proces waarin een uitval- waarna thuiszitsituatie van een leerling voorkomen wordt, of in een proces waarin een thuiszittende leerling wordt teruggeleid naar participatie in een ontwikkelingstraject – waaronder school. De effectiviteit van de overleggen kan worden vergroot door wijzen van samenwerken, door het communiceren en besluiten te verbeteren, door preciezer te duiden wat nou een ‘passend aanbod’ inhoudt, en door van ‘overleg’ naar (tijdelijk) team te groeien. We gaan tevens in op het bereiken van een gewenste omslag van ‘oppositioneel’ verhouden tussen ouders versus professionals naar een effectief samenwerken-verhouding. Dit vraagt voor elke deelnemer een open leerhouding én van andere betrokkenen: van individueel- naar teamleren.

Doelen
 • Vergroten van effectiviteit van MDO’s
 • Kennen en toepassen van Relevante Competenties van Normatieve Professionaliteit
 • De integrale kwaliteit van proces en opbrengsten borgen in Inter Disciplinaire Teams (IDT’s)
 • Visie hebben op en kennis hebben van veranderen (van organisatiecultuur)
Programma

Onderdelen:

 • Slaag- en faalfactoren in de praktijk van MDO’s
 • Een verruimd handelingsmodel op basis van Relevante Competenties van Normatieve Professionaliteit
 • Toepassen van relevante competenties in een begeleide simulatie
 • Ter afronding: Organisatiecultuur versus het perspectief van het kind
Dagdelen:

2 op één dag

Investering

€2500 per groep van minimaal 8/maximaal 10 deelnemers

Docenten
 • drs. Hans Pollen; tevens voor info en intake: + 31 638180921
 • M.A. Maarten Rector