leerarrangementen op maat

Inleiding

Thuiszitters worden niet in alle gevallen ‘aan hun lot overgelaten’. Ouders ontfermen zich uiteraard over hun kinderen. Duurzame oplossingen zonder verplichtende terugkeer naar school, of zonder zorgarrangementen gebaseerd op diagnoses zijn schaars. Hoe dan ook, flexibele leerarrangementen organiseren met een voor de leerlingen longitudinaal perspectief, is een vak apart. Hiertoe heeft ACT! de Passende Onderwijs Constructie ontwikkeld. Dit instrument zetten we hieronder toegepast op de groep thuiszitters uiteen. Het instrument helpt scholen, samenwerkingsverbanden en andere vormen van ‘onderwijs’ – onder begeleiding – leerarrangementen op maat te maken.

1. Visie:

Ongewild thuiszittende kinderen moeten zowel expliciete als impliciete sturingsbijdrage kunnen leveren aan alle aspecten van een voor hen passende onderwijsconstructie: het leerarrangement. Dit is nodig om te merken dat zij er toe doen tijdens leeractiviteiten. Dit is ook nodig voor het kind om te ervaren waar eigen voorkeuren in het leren liggen opdat zij deze of juist alternatieven voor die voorkeuren in ontwikkeling kunnen brengen. Tenslotte is dit nodig om fijnmazige afstemming mogelijk te maken op het niveau van leren en doceren.’

2. Aspecten van onderwijs design:

 • leerdoelen
 • leeractiviteiten
 • leerinteracties
 • leermiddelen
 • leerinhouden
 • bronnen en materialen
 • docent/begeleidersrollen
 • groeperingsvormen
 • leeromgevingen
 • tijd
 • toetsen/waarnemen (o.a. formatieve zelfevaluatie)

Bewaakt moet worden dat kortcyclische en langcyclische beslissingen coherent voor het kind uitwerken. Daartoe:

3. Cyclisch communicatieproces

Om de sturingsbijdrage van kinderen te borgen is een cyclisch communicatieproces noodzakelijk. Daarbij geldt op basis van de genoemde visie dat het kind én ouders/begeleiders altijd doorslaggevende beslissing op alle genoemde aspecten van de leerarrangementen hebben.

Docenten/begeleiders/instelling anderzijds brengen professionele keuzes in die gebaseerd zijn op het ontwikkelingsproces van het kind, waarover overeenstemming bereikt dient te worden met het kind en de ouders. Met die overeenstemming worden dan nieuwe uitvoeringspraktijken vormgegeven.

Werkwijze in processtappen

 • Intake organiseren: aanleiding voor de maatwerk vraag vanuit de leerling/ouders of juist de school
 • Situatie- en historie schetsen van leerling en school/scholen (narratieve benadering);
 • Haalbaar opleidingsdoel overeenkomen: leerling, ouders, school e.a.
 • Onderwijsplan overeenkomen: leerling, ouders en school met als onderwerpen:
  • Studiebelasting per week
  • Vrijstellingen en intensiveringen
  • Leerplek-afspraken
 • Inhoudelijk onderwijsplan vormgeven a.d.h.v. ontwerpspecificaties (zie hieronder)
 • Organisatorische voorwaardelijkheden inregelen bij alternatieve leersettings, op school en in de thuissituatie van de leerling
 • Startmoment overeenkomen
 • Start van het onderwijstraject bepalen
 • Procedure voor tussentijdse aanpassingen overeenkomen tussen leerling/ouders en school
 • Maximale doorlooptijd van deze processtappen: 3 weken

Ontwerpspecificaties

 • Sturingsperspectieven vanuit de leerling, ouders, school die aanleiding geven tot wekelijkse-, maandelijkse-, kwartaal en jaar- en volledige opleidingsafspraken
 • Curriculum: ontwikkelen en/of inkopen:
  • Cursorisch (per vak) en/of thematisch-projectmatig (integratief- en toepassingsgericht)
  • Afwisseling van leertaken
  • Cognitieve-, affectieve en motorische leerdoelen uitgeschreven
  • Diversiteit aan leeromgevingen
  • Variatie van individueel en sociaal leren
  • Variatie van toetsvormen, gekoppeld aan de leerdoelen
 • Methodische en didactische uitgangspunten op microniveau:
  • Het leerproces is eigendom van de leerling; de leerling heeft als eerste invloed op aanpak, diepgang en volgorde van de leeruitdagingen
  • Het leerproces van de docenten/begeleiders draagt zorg voor continue aanpassing van leerinterventies t.b.v. het leren van de leerlingen daar waar zij versnellingen, vertragingen of nieuwe focus van de kinderen bemerken; dit gaat bijvoorbeeld over: motiveringen, uitdagingen, geruststellingen, keuzemogelijkheden, stuurvragen, reflecties op leerhandelingen; toepassingsmogelijkheden
  • Het interactieproces tussen leerling, de docenten, andere volwassenen en andere leerlingen varieert van voorkeurmatig tot net buiten de comfortzone; de leerling is primair sturend, de docent professioneel sturend en alternatieven aanbiedend
 • Begeleiding:
  • Vaste mentor van het leerinitiatief/de school
  • Facultatief per vak of per thema/project
  • Afgesproken rollen van de ouders
  • Externe professionals en/of sleutelpersonen uit de buurt
  • Externe partijen, zoals Samenwerkingsverband en sociale-, musische- en sportgerichte aanbieders

Zakelijk

Advies Centrum Thuiszitters zet het POC in t.b.v.:

 • de operationalisering van alternatieve leersettings
 • t.b.v. regulier onderwijs: ter voorkomen van schooluitval
 • t.b.v. Passend Onderwijs: waarbij zorg een onderwijskundige basis dient te krijgen

Tarieven:

 • €65 per uur ex. BTW bij ontwikkeling van alternatieve leersettings
 • €95 per uur ex. BTW bij onderwijs-, gemeenten of andere derde partij opdrachten
 • Overeenkomst op basis van inspanningsverplichting

 Informeer vrijblijvend bij hans@adviescentrumthuiszitters.nl