Inleiding

Advies Centrum Thuiszitters (ACT!) is een expertisecentrum inzake de thuiszittersproblematiek. ACT! wordt door ouders en instanties gevraagd om interventies te plegen in de vorm van ondersteuning en expertise aan de voorkant en achterkant van v.s.v. en thuiszitcasussen.

ACT! heeft als visie dat de relatie tussen kind-ouder-professional-organisatie communicatief en inhoudelijk professioneel wordt overbrugt. Unieke leerpsychologische- en organisatie psychologische kennis wordt gecombineerd met kennis vanuit de werkvelden onderwijs, overheid en zorg, én de ervaringen van meer dan 250 ouders met vastgelopen thuiszitcasussen. Onze expertise gebruiken we om ouders van thuiszittende kinderen te empoweren en om professionals nader te professionaliseren.

Inhoudsopgave

Info en aanmelding

Masterclass Professionals & thuiszitproblematiek

Verdiepingstraining Passende Onderwijs ConstructieTM (POC)

Training ‘Wat kinderen ons vertellen’

Training ‘Aan Handelingsverlegenheid voorbij’

Maatjestraining: Empowerment voor ouders van thuiszitters

Info en aanmelding

Afspraken

 • Aanmelden geeft recht op 14 dagen bedenktijd
 • Nadien is annuleren niet meer mogelijk; u kunt wel een vervanger sturen
 • Betaling vóór start trainingsactiviteit
 • U krijgt deelname certificaat (zelf verzilveren bij beroepsregister)

Open inschrijving

Zie ‘trainingsactiviteiten’ blz.

In company training:

Bel voor prijzen en mogelijkheden, zie ‘contact’

Contact

info@adviescentrumthuiszitters

Hans Pollen (+31 638180921)

Indi Hondema (+31 622559930)

www.adviescentrumthuiszitters.nl

Gegevens ACT!:

IBAN NL10 TRIO 0254 8256 48  KvK nummer: 55763766 / RSIN 851851083/ TRIONL2U
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW (0 of 21%)

Masterclass Professionals & thuiszitproblematiek

Doelgroep

Bestuurders, directies, onderwijs- en zorgverantwoordelijken van scholen, SWV’s, LPA’s, onderwijs zorgaanbieders en aanpalende belangstellenden.

Plaats en data

 • Locatie nader vast te stellen
 • Maandag 15, 22, 29 januari 2018
 • Tijd: 18:00 – 22:00 uur

Omschrijving

De professionele training in het kader van de thuiszittersproblematiek is gericht op professionals van alle stuurlagen binnen organisaties in de regio en kent twee dagdelen.

De training geeft deelnemers handvaten om echt alternatieven te ontwikkelen die voor het kind en in de communicatie met de ouders soelaas bieden. U leert:

 • Onderwijskundige oplossingen creëren met het Passend Onderwijs Constructie-modelTM zonder beroep op extra zorgondersteuning
 • Aan ‘handelingsverlegenheid’ voorbij handelen
 • Doorzettingsmacht van SWV en/of van ouders?
 • Inter-organisatorische oplossingen te ontwikkelen
 • Leren van oplossingsrichtingen uit andere sectoren
 • Uw eigen handelingsruimte vergroten met persoonlijk leiderschap en uw eigen opvattingen leren formuleren a.d.h.v. werktheorieën en normatieve professionaliteit
 • Omdenken in voorwaardelijke organisatorische en financiële borging

De training is daarmee zowel praktisch als theoretisch onderbouwd te typeren.

Programma

dagdeel 1:

 • kenmerken van casussen, verrijken kennisbasis, verkennen van handelingsvrijheden, casus-simulatie

dagdeel 2:

 • werktheorieën & normatieve professionaliteit, autonomie versus gemeenschappelijkheid, formuleren van hoogst haalbare duurzame oplossing, de Community of Inclusive Practice insteek, netwerken leren sturen in 3 ordes, omgekeerde toets, horizontaal communiceren, leiderschap & change-maken

dagdeel 3:

 • afsluitende toets en evaluatie

Literatuurlijst

Rector, M. en Pollen, H. (2017) Als stelsels niet doen waarvoor ze zijn bedoeld, krijg je … Thuiszitters. Uitgegeven onder beheer van ACT!

Brummelen, L. Ten, Gieszen, J., Pollen. H. (1995). Netwerken Leren Sturen. Uitgave OCAB

Investering

€375 all-in per deelnemer, of €650 all-in per 2 deelnemers mits gezamenlijk aangemeld uit 2 verschillende organisaties

Docenten

 • MA. Maarten Rector
 • drs. Hans Pollen (0638180921)

Verdiepingstraining Passende Onderwijs Constructie (POC)

Doelgroep

Onderwijskundig verantwoordelijke professionals binnen de school

Plaats en data

 • Locatie nader vast te stellen
 • Dinsdag 16 januari 2018 en dinsdag 30 januari 2018
 • Tijd: 18:00 – 22:00 uur

Omschrijving

Met Passend Onderwijs worden scholen geconfronteerd met hun eigen zorgbreedte: welke kinderen kunnen wij nog net wel of net niet bedienen? Is sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs die zorgbreedte vergroot of gefixeerd, en welke ambitie heeft u daarbij?

Scholen lijken beter in het bestaande onderwijsmodel te continueren dan daar bijstellingen op te construeren. Hoe goed is uw organisatie in het ontwerpen van vormen van maatwerk? En wat is dan daar situationeel de aanleiding toe? Handelingsverlegen, of handelingscapabel? Hoe verhoudt zich het POC t.o.v. het OPP? Is er eigenlijk wel ‘zorg’ of ‘extra zorg’ nodig? Welke invloed heeft het kind en hebben de ouders op het te construeren onderwijsaanbod? Bestaat er wel zo iets als ‘zorgbehoefte’, en wie bepaalt die? Op deze vragen gaan wij in met de verdiepingstraining POC.

Programma

U leert in 1 dagdeel het POC-model in theorie verkennen. U leert de verschillende componenten als variabelen te zien. U leert tevens de achterliggende theorieën te onderkennen (visie op leren en doceren en leren organiseren). U ziet de noodzaak tot inhoudelijke communicatieve afstemming. U oefent het toepassen van het model op basis van voorbeeld casussen. Tenslotte verkent u de variatiebreedte die uw school nu en straks kan realiseren.

Investering

€125 all-in per deelnemer

Docenten

 • drs. Hans Pollen (0638180921)
 • drs. Pieter Zuidema (?)

Training ‘Wat kinderen ons vertellen’ 

Onderwijs – en jeugdhulptraining met de methodePresent Child®

Doelgroep

 • Ouders/opvoeders
 • Leerkrachten
 • (Ortho)-pedagogen
 • Andere belangstellenden

Omschrijving  ‘Wat kinderen ons vertellen’

‘Wat kinderen ons vertellen’ is een interactieve training (met verdiepings- mogelijkheden) over de boodschappen die de kinderen voor ons hebben!

Ouders/opvoeders/leerkrachten willen heel graag dat hun kinderen gelukkig en gezond opgroeien. Daar doen en laten ze dingen voor uit liefde. Met de methode Present Child ontdek je dat onze kinderen exact hetzelfde met ons als volwassenen in hun leven voor hebben. En om dat te bereiken gaan ze heel ver als dat nodig is.

Met ‘lastig’ gedrag of soms zelfs met ziekte, in wezen met alles waar jij als volwassene iets van vindt of over voelt naar je, een kind, zowel positief als negatief, in dat alles spiegelen kinderen heel nauwkeurig iets wat onbewust ook in het leven van de ouder/opvoeder leerkracht speelt. Onze kinderen fluisteren ons als het ware boodschappen in die wij mogen leren zien en begrijpen. Met deze methode leer je de vertaalslag te maken om de boodschap van je kind te verstaan. Je zult versteld kunnen staan hoe nauwkeurig het verhaal van je kind overeen komt met iets dat in jouw leven speelt. Zo nauwkeurig dat je van binnen ‘weet’ of voelt dat het klopt. En als je als ouder/opvoeder/leerkracht e.a. handelt naar wat je hierin leert zien zal je zien hoe dit doorwerkt op je kind. Kinderen spiegelen namelijk ook direct dat het goed gaat!

Voor alle ouders/leerkrachten/opvoeders e.a. die willen ervaren hoe alle geraaktheid over situaties van de kinderen in hun leven, een boodschap bevat die tot heling mag leiden in het eigen leven (en daardoor als vanzelf ook in het leven van het kind). De effecten zijn diepgaand, verbindend, magisch, helend en duurzaam, voor zowel de betrokken volwassene als voor kind. Leerkrachten en zorgondersteuners zullen verbaasd staan over de mogelijkheden om passende interventies te plegen die henzelf en gerelateerd aan de leerling echt tot hulp zijn.

Aan bod komen (overleg mogelijk):

 • Spiegelen met de PresentChild methode
 • Betekenis en de visie van PresentChild methode in het onderwijs
 • Wat is de boodschap achter veelvoorkomende leer- en gedragsproblematieken
 • Inzicht in het aandeel van de volwassene bij de leermotivatie van het kind
 • Samen met ouders op weg naar een oplossing
 • Spiegelen met eigen casuïstiek (1 daagse: lichte verkenning van het vertalen)
 • Spiegelen met eigen casuïstiek (2 daagse: diepe verkenning van het vertalen op meerdere lagen)

Investering:

 • training van 1 dag (of 2 dagdelen): € 125  (ex.BTW) all-in per deelnemer, 2 dagdelen, inclusief hand-en werkboek
 • training van 2 dagen (of 4 dagdelen): € 297 (ex BTW) all-in per deelnemer, 4 dagdelen, inclusief 1 vertaling van eigen casuïstiek na afloop, het boek Fluisterkind (voormalige naam Present Child)  en het hand- en werkboek

Cursusleidster:

Mv. Indi Hondema i.s.m. een collega-kindertolk  

Kindertolk, docent, mede-oprichtster Advies Centrum Thuiszitters.

zie ook www.presentchild.com

Plaats en data

 • Locatie nader vast te stellen
 • 2 daagse training   woensdag 14 en donderdag 15 februari
  • Tijd: 10.00 – 16.00 uur
 • 1 daagse training: woensdag 21 februari
  • Tijd: 10:00 – 16:00 uur

Training ‘Aan Handelingsverlegenheid voorbij’

Plaats en data

 • Locatie nader vast te stellen
 • Maandag 11 of 18 of 25 januari 2018
 • Tijd: 18:00 – 22:00 uur

Doelgroep

 • Bestuurders, directies en medewerkers van scholen
 • LPA
 • Zorgverleners
 • SWV-professionals

Omschrijving

De training ‘Aan Handelingsverlegen voorbij’ is in eerste instantie gericht op professionals van scholen die inspanningen leveren om een kind binnen school te houden maar geen mogelijkheden meer zien om dat te realiseren. Is hier sprake van een kind waarvan leer- en/of gedragskenmerken onderwijsparticipatie op uw school in de weg staat? Of is hier sprake van onvoldoende kennis en flexibiliteit aan de kant van uw school? Of geldt wellicht beiden? Is hier sprake van te afwijkende visies van betrokken partijen? Is de communicatie tussen ouders en instanties een grote bottle neck? De training biedt opties voor zorgverbreding een aanvullende werktheorieën.

Programma

Aan de hand van een beschreven casus analyseert u opties van handelingsmogelijkheden op verschillende momenten in het proces van uitvallen van een leerling. Welke signalen zijn er van dreigende uitval? Welke kennis ontbreekt voor het plegen van doeltreffende interventies? Welke communicatieve vaardigheden zijn er nodig om afstemming en overeenstemming met de ouders t verkrijgen. En vooral: hoeveel moeite wilt u als persoon doen om het kind binnenboord te houden?

Deze vragen worden in een interactieve sessie belicht.

We sluiten af met een korte simulatie, waarin u naast kennen ook het wederkerig voelen van handelingsverlegen-communicatie ervaart.

Investering

€125 all-in per deelnemer

Trainer

Hans Pollen (0638180921)

 

Maatjestraining: Empowerment voor ouders van thuiszitters

Plaats en data

 • Webinar via Skype dinsdag op 16 januari 2018; Tijd: 19:00 – 21:30 uur
 • Fysieke bijeenkomst (plaats) nader te bepalen op dinsdag 23 januari 2017; tijd 29:00 – 21:30 uur

Doelgroep

 • Ouders/verzorgers van voorheen thuiszittende kinderen
 • Belangstellenden die met kennis en gevoel wat voor de ouders en hun kinderen willen betekenen

Beschrijving

Ouders /verzorgers van kinderen die met voortijdig schoolverlaten worden bedreigd of die thuis zijn komen te zitten, worden geconfronteerd met een grote kloof in wat zij op basis van hun onderhoudsplicht, emotie en zorg voor hun kinderen moeten en willen, versus wat scholen en andere instanties kunnen en willen bieden aan mogelijkheden. Verstoorde communicatieve relaties vergroten het gevoel van onmacht en lijken in zichzelf versterkend te werken. Ouders behoeven empowerment!

Programma

 • ACT! leidt maatjes op. Zij leren naast de ouders te staan.
 • Dagdeel 1 (Skype): introductie op voorwaardelijke kennis inzake wetgeving, communicatieprocessen, leiderschap en verslaglegging/archivering
 • Dagdeel 2 (fysiek): simulatie en uitleg afrondende opdracht
 • Persoonlijk via Skype: beoordeling ingeleverde opdracht

Investering

€ 190 all-in per deelnemer

Trainer

Mv. Indi Hondema (0622559930)

drs. Hans Pollen (0638180921)

Overige dienstverlening

Regie en ontstagneringsinterventies

ACT! wordt gevraagd en ACT! bemoeit.

Wij kunnen bijdragen aan het oplossen van vastgelopen, geëscaleerde en complexe casussen. Casussen die qua duur van de thuiszitsituatie, de inhoudelijke vraag-aanbod afstemming en op het vlak van communicatief-emotionele verstoringen weer vlot getrokken moeten worden. Waar de brug tussen ouders van thuiszittende kinderen en de professionals in de diverse organisaties geslagen moet worden. Waar extra kennis situationeel moet worden ingebracht. En vooral waar leiderschap en gedragen doorzettingsmacht nodig is om betrokkenen boven-sectoraal (onderwijs, gemeente, zorg) te begeleiden een nieuw educatief perspectief en uitvoeringsrealiteit voor het thuiszittende kind te bieden. Leren we anders om te gaan met vergelijkbare en/of andere casussen?

Investering

 • Inzet medior consultant: €45 per uur
 • Inzet senior consultant: € 75 per uur
 • Inzet strategisch consultant: €95 per uur

Tot slot

ACT! neemt een unieke, of te wel, neutrale plek in te midden van de betrokken partijen rondom het thuiszittende of uitvallende kind. Vanuit haar neutraliteit voert zij de regie over het operationele zowel als over het strategische deel van de casus. ACT! luister, verbindt, concludeert en handelt. ACT! slaat de brug tussen ouders van thuiszittende kinderen en instanties. Dat doet zij enerzijds door ouders middels een veelheid van faciliteringen te empoweren. ACT! doet dat anderzijds door professionals van betrokken organisaties specifiek te professionaliseren. En dat doet ACT! vooral door de condities én de werkmethodieken van probleemoplossende ontmoetingen tussen beiden op individueel-, regionaal- en collectief niveau te optimaliseren.

Voor ons E-MAGAZINE klik hier.

 

Samen brengen we ontwikkelingskansen in het leven van deze jongeren, kortom: !