AANMELDEN
Doelgroepen

Bestuurders, directies, onderwijs- en zorgverantwoordelijken van scholen, SWV’s, LPA’s, onderwijs zorgaanbieders en aanpalende belangstellenden inzake thuiszitproblematiek

Plaats en data
 • StadsLAB33; Oude Fabriekstraat 7 3812 NR Amersfoort
 • Donderdag 26 april en woensdag 9 mei en donderdag 24 mei 2018
 • Tijd: 13:00 – 17:00 uur
Omschrijving

De Masterclass in het kader van de thuiszittersproblematiek is gericht op professionals van alle stuurlagen binnen organisaties in de regio en kent drie dagdelen.

De training geeft deelnemers handvatten om echt alternatieven te ontwikkelen die voor het kind en in de communicatie met de ouders soelaas bieden. U leert:

 • Uw eigen handelingsruimte vergroten met persoonlijk leiderschap en uw eigen opvattingen formuleren a.d.h.v. werktheorieën en normatieve professionaliteit
 • Aan ‘handelingsverlegenheid’ voorbij bekwaam en krachtig oplossingsgericht handelen
 • Onderwijskundige oplossingen creëren met het Passend Onderwijs Constructie-model zonder direct beroep op extra zorgarrangementen
 • Visie expliciteren: wanneer regulier (maatwerk) en wanneer speciaal (maatwerk)
 • Inter-organisatorische oplossingen te ontwikkelen
 • De ‘Omgekeerde Toets’ hanteren
 • Omdenken in voorwaardelijke organisatorische en financiële borging
 • Leren van oplossingsrichtingen uit andere sectoren
 • Hoe een Community of Inclusive Practice in te richten
 • Waar ligt de doorzettingsmacht? Bij school, SWV, ouders, anderszins?
 • Ouderbetrokkenheid 3.0 ontwikkelen en borgen t.b.v. inclusief onderwijs
Legitimering leerdoelen
 • Een gezamenlijke visie en richting creëren: Scenario-ontwikkeling
 • Een coherente organisatie voor het primair proces realiseren: Passende Onderwijs Constructie
 • Samenwerking, leren en onderzoek bevorderen: Inter-organisatorische samenwerking t.b.v. 1 thuiszitcasus, als basis voor regionaal beleid; Community of Inclusive Practice
 • Strategisch omgaan met de omgeving: de brug slaan tussen onderwijs, zorginstellingen, gemeente en ouderorganisaties
 • Analyseren en probleem oplossen (hogere orde denken): Omkering in casuïstiek denken en handelen met bijvoorbeeld de ‘Omgekeerde Toets

De Masterclass heeft zowel een praktisch als theoretisch karakter.

Programma

dagdeel 1:

 • kenmerken van casussen, verrijken kennisbasis, verkennen van handelingsvrijheden, casus-simulatie

dagdeel 2:

 • werktheorieën & normatieve professionaliteit, autonomie versus gemeenschappelijkheid, formuleren van hoogst haalbare duurzame oplossing, de Community of Inclusive Practice insteek, netwerken leren sturen in 3 ordes, omgekeerde toets, horizontaal communiceren, leiderschap & Ghange-maken

dagdeel 3:

 • afsluitende presentaties als toets en evaluatie
Literatuurlijst
 • Rector, M. en Pollen, H. (2017) Als stelsels niet doen waarvoor ze zijn bedoeld, krijg je … Thuiszitters. Uitgegeven onder beheer van ACT!
 • Brummelen, L. Ten, Gieszen, J., Pollen. H. (1995). Netwerken Leren Sturen. Uitgave OCAB
Investering

€375 all-in per deelnemer, of €630 per 2 deelnemers mits gezamenlijk aangemeld uit 2 verschillende organisaties

Docenten
 • MA. Maarten Rector
 • drs. Hans Pollen (+ 31 638180921)
AANMELDEN